Case / Stad Sint-Niklaas

Project Hendrik

Case / Natura 2000  
  Case / Overview

WAT WAS
DE VRAAG AAN ALTER.TODAY?

Betrek burgers van Sint-Niklaas bij de opmaak van een “design & build”-bestek voor het nieuwe gebouw dat de Hoofdbibliotheek en de werking van het Huis van het Kind moet huisvesten. Project Hendrik is één van de strategische projecten van het stadsbestuur van Sint-Niklaas.

WIE
WERD BETROKKEN?

Door de aanpak was het mogelijk om zowel de mondige Sint-Niklazenaar te bereiken als mensen met specifieke kenmerken die het moeilijk maken om deel te nemen aan klassieke participatie-trajecten. Er werd specifiek ingezet op jongeren, senioren, meertalige mensen die net Nederlands beginnen te leren, mensen met een verhoogd armoederisico en mensen die minder mobiel zijn.

MET WELKE AANPAK MAAKTEN WE CO-CREATIE MOGELIJK?

Door een doordacht scenario voor een informatiefilmpje te bedenken werd een online sensibiliseringscampagne mogelijk die sense of urgency rond het thema kon creëren. Met een mix van instrumenten zoals een online enquête, focusgroepen en gerichte interviews deden we een eerste raadplegingsronde om zicht te krijgen op de verlangens en noodzakelijkheden. Daaruit werden onderwerpen geselecteerd die meer verdieping vragen. Die onderwerpen werden behandeld in stadsgesprekken met inwoners van Sint-Niklaas en de deelgemeenten. Zij bedachten oplossingen voor potentieel tegenstrijdige functies zoals het realiseren van ontmoeting, cultuurbeleving en het garanderen van privacy bij hulpvragen.